Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie wos

Pobierz

9.Poniżej aktualne wymagania z WOS: Spis treści III etap edukacyjny 1.. Główny więc problemem wiążącym się z globalizacją, to wyłączenie z tego procesu większości rozwijającego się świata.WOS - zakres rozszerzony.. Rodzina jako grupa społeczna 2.. Współczesne społeczeństwo polskie.. Być obywatelem.. Wymień i omów po dwa czynniki społeczno-ekonomiczne, polityczne i historyczne utrudniające tworzenie społeczeństwa o 84% Podział społeczeństwa na grupy społeczne i Społeczeństwo obywatelskie to rodzaj społeczeństwa demokratycznego, w którym obywatele świadomie uczestniczą w życiu publicznym, są aktywni i odpowiedzialni oraz posiadają zdolność samoorganizacji.. hiphopowcy - ruch kulturowy rozpoczęty przez Afroamerykanów i Latynosów we wczesnych latach 70.. 10.w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego, form działalności wolontariuszy, znaczenia wolontariatu we współczesnym świecie.. tworzenie informacji.. Społeczeństwo obywatelskie.. Znajomość zasad i procedur demokracji.. Udział obywateli w życiu publicznym.. Warunki funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego a. źródłem władzy jest naród b. konstytucja posiada najwyższą moc prawną b. działalność instytucji gwarantujących przestrzeganie praw d. ochrona praw i wolności obywatelskich przez system prawnySpołeczeństwo obywatelskie - społeczeństwo charakteryzujące się aktywnością i zdolnością do samoorganizacji oraz określania i osiągania wyznaczonych celów bez impulsu ze strony władzy państwowej..

Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie 1.

- wybierz temat - Jednostka i grupa społeczna Społeczeństwo - informacje wstępne Formy organizacji społeczeństwa Instytucje społeczne Społeczeństwo obywatelskie Polskie społeczeństwo w dobie przemian Kultura Naród i wspólnota narodowa Mniejszości narodowe i etniczne w .podejmowania inicjatyw i pracy zespołowej.. Zdający: 6) przedstawia zasady zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, fundacji i organizacji pożytku publicznego w Polsce.. Media i opinia publiczna Wyjaśnienie pojęć: środki masowego przekazu, opinia publiczna,obywatelska inicjatywa ustawodawcza Zadanie 12.. Wykorzystanie i tworzenie informacji.. Środki masowego przekazu.. 35 Wiedza o społeczeństwie 7 publicznych.. Historyczne formy rozwoju społeczeństw 2. .. Media dostarczają i przetwarzają wiedzę o świecie ale podlegają wpływom politycznym ( media .. Wyborcy i wybory.. Znajomość zasad i procedur demokracji.. Zdający: 5) omawia przyczyny i skutki konfliktów społecznych w państwach Afryki, Azji, Ameryki Południowej i Środkowej.społeczeństwa obywatelskiego.. Wykorzystanie i 5.. ZAPAMIĘTAJ:1) wyjaśnia termin "społeczeństwo obywatelskie", 2) wymienia różne formy uczestnictwa obywateli w życiu publicznym, 3) wyjaśnia rolę interesów grupowych..

Społeczeństwo polskie we współczesnym świecie i jego problemy.

Warto pamiętać, że wWspółdziałanie w sprawach 12.. Instytucjami społeczeństwa obywatelskiego są spontaniczne i dobrowolnie tworzone przez obywateli stowarzyszenia i organizacje.Idea społeczeństwa obywatelskiego?. Cywilizacja zachodnia wytwarza dziś połowę światowego PKB, którym dysponuje jednak jedyne 15% 18 ludzkości.. Niezależność nie musi oznaczać rywalizacji społeczeństwa z władzą, która występuje zazwyczaj w państwach, w których ustrój polityczny jest sprzeczny z wolą większości obywateli .SŁOWNICZEK OBYWATELSKI .. Grupy społeczne 1.. 2) omawia cechy współczesnego .SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE 6.1 Geneza społeczeństwa obywatelskiego 6.2 Obowiązki obywatelskie i obywatelskie nieposłuszeństwo 6.3 Obowiązki obywatelskie we współczesnym świecie 6.4 Organizacje pozarządowe - stowarzyszenia i fundacje 6.5 Związki zawodowe i spółdzielnie 6.6 Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce 6.7 Kultura .. Zdający: 2) porównuje różne modele polityki wybranych państw wobec mniejszości narodowych i imigrantów.. Opiera się na tolerancji, pluralizmie, akceptuje różnice polityczne, rasowe, światopoglądowe.. Zagrożenia takie jak sekty, handel ludźmi, uzależnienia, prostytucja nieletnich.Współdziałanie w sprawach 12.. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej.. Znajomość podstaw ustroju Rzeczypospolitej Polskiej..

Dostrzeganie współzależności we współczesnym świecie.

Społeczeństwo obywatelskie potrafi działać niezależnie od instytucji państwowych.. Podstawowe umiejętności życia w grupie.. Gwarancją równości obywateli są prawa obywatelskie.Notatki z wosu zakres rozszerzony klasa 1 1. wyjaśnia ideę wolontariatu iprzedstawia formy działalności wolontariuszy.. Procesy narodowościowe i społeczne we współczesnym świecie.. Zdający:IX.. Społeczeństwo obywatelskie.. społeczeństwa obywatelskiego dla prawidłowego funkcjonowania demokracji we współczesnych państwach, w tym w Polsce; buduje argumenty i kontrargumenty w dyskusji na temat, np. roli organizacji pozarządowych we współczesnym świecie; kondycji społeczeństwa obywatelskiego we współczesnej Polsce.Wiedza o społeczeństwie 7 zachowaniu tożsamości narodowej.. Komunikacja w życiu społecznym 1.. Pozytywnym aspektem takiego społeczeństwa jest panująca w nim demokracja.Społeczeństwo otwarte To społeczeństwo demokratyczne, zapewniające obywatelom możliwość dokonywania wyborów.. Socjalizacja i kontrola społeczna 1.. Procesy narodowościowe i społeczne we współczesnym świecie.. Zdający: 6) przedstawia zasady zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, fundacji i organizacji pożytku publicznego .. PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU .. Uczeń: wyjaśnia, dlaczego i w jakim zakresie doszło do integracji narodów w świecie zachodnim; ..

Społeczeństwo obywatelskie.

Opracowania tematów.. Człowiek - istota społeczna 1.. Aby ułatwić wyszukiwanie, tematy zostały przyporządkowane sześciu głównym działom (społeczeństwo, polityka, ustrój, prawo, stosunki międzynarodowe, problemy i zagrożenia współczesnego świata) i omówione w takiej samej kolejności, jak na lekcjach.Zagrożenia i problemy współczesnego świata - WOS - na6.pl.. Zmiana społeczna.. 38 Wiedza o społeczeństwie 7 publicznych.. SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE - typ społeczeństwa, w którym obywatele mogą się zrzeszać i podejmować różnego rodzaju działania w sferze publicznej, bez ingerencji ze strony władz państwa.. Cala rewolucja technologiczna i informacyjna dokonuje się więc w świecie ludzi bogatych.. Zajęcia z wiedzy o społeczeństwie kształtują u uczniów następujące postawy: a) zaangażowanie w działania obywatelskie - uczeń angażuje się w działania społeczne i obywatelskie; b) wrażliwość społeczna - uczeń dostrzega przejawy niesprawiedliwości i reaguje na nie;wyjaśnia prawidłowości życia społeczno-kulturowego oraz procesy społeczne, w tym etniczne, we współczesnym świecie; (0) 2) analizuje różnorodne postawy i zachowania społeczno-polityczne oraz działania w ramach społeczeństwa obywatelskiego; (0)Trudno mówić o rewolucji komunikacyjnej w skali światowej, gdy tylko 2% ludzi na świecie ma dostęp do Internetu.. XX wieku w nowojorskim Bronksie.. 9.Funkcjonowanie w prawidłowy sposób społeczeństwa obywatelskiego łączy się ściśle z ustrojem demokratycznym, poza tym we współczesnym świecie mieliśmy okazję zaobserwować wiele sytuacji, w których dochodziło do aktywnej i konsekwentnej walki ludności w kilku krajach Europy, w celu obalenia ustroju totalitarnego i przywrócenie .Społeczeństwo obywatelskie.. Patriotyzm dzisiaj.. Zdający: 6) przedstawia zasady zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, fundacji i organizacji pożytku publicznego w Polsce.. Poza monogamicznym modelem małżeństwa znana jest poligamia, czyli wielożeństwo i poliandria, czyli wielomęstwo.. Procesy narodowościowe i społeczne we współczesnym świecie.. Naród i mniejszości narodowe.. 3.Wos na 6 to profesjonalnie opracowane zagadnienia z wiedzy o społeczeństwie.. Życie społeczne jednostki 1.. Obecnie poliandria występuje między innymi w Indiach, poligamia natomiast głównie w krajach arabskich i afrykańskich.. Polska we współczesnym świecie Mimo sugestii co do układu poszczególnych treści nauczania, uznajemy prawo nauczyciela do modyfikacji programu i zapewniamy, że są możliwe różne rozwiązania przy zachowaniu podstawowej koncepcji programu (cele, treści, efekty).. Struktura społeczna 2.. Człowiek a zbiorowość 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt