Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty wzór 2020

Pobierz

Pobierz plik.. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.. Nauczyciel stażysta przedkłada dyrektorowi szkoły plan rozwoju zawodowego w terminie 20 dni od dnia rozpoczęcia zajęć w szkole.. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciele kontraktowego - wychowawca w internacie.. Wniosek o rozpoczęcie stażu należy złożyć nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć tj. do 15 września 2021 r. (art. 9d ust.. Pobierz wzór wniosku o otwarcie stażu>>Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego w roku szkolnym 2020/2021 1.. Uczestnictwo jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela oraz omawianie ich z .realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego - zgromadzenie potrzebnej dokumentacji - zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp. Cały okres stażu 8.. W trakcie ustalania pozytywnej lub negatywnej oceny, dyrektor musi wziąć pod uwagę stopień realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego przez nauczyciela.. 2 rozporządzenia MEN z 26 lipca 2018 r. w sprawie awansu zawodowego nauczycieli)..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2019/2020.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie .Pobierz przykładowy plan rozwoju zawodowego nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów, rozpoczynającego pracę w szkole podstawowej.. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.. Nauczyciel kontraktowy i nauczyciel mianowany dołączają plan rozwoju zawodowego do wniosku o rozpoczęcie stażu.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stanowisku psychologa szkolnego Pobierz (docx, 32,7 KB) Podgląd treści.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.. 1*) ZADANIA - Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu..

W oparciu o aktPlan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2019/2020 1.

.2020-05-07 Średnia ocena 0,00 .. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zmian w planie rozwoju w razie powstania takiej potrzeby.2024 r. Plan rozwoju zawodowego został opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r.. 1 Karty Nauczyciela).. 1395 Pobrań pliku.. 2 pkt.. 2 pkt 1. znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.. § 6 ust.. Zapraszam do korzystania z materiałów.. Plany pracy zatwierdzone do realizacji.. DANE OSOBOWE.Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Stażysty.. Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż: (§6 ust.. Cały okres stażu Prowadzenie tzw. "Teczki stażysty".. Możecie tu Państwo znaleźć również przykładowe zapisy planu rozwoju nauczyciela stażysty, które trzeba jednak wypełnić własnymi pomysłami.. TERMIN - 09.2019Podobnie jak w przypadku nauczyciel a stażysty nauczyciel kontraktowy odnosi się do wymagań, ale w zadaniach i działaniach musi uwzględnić tzw. powinności z ust.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018r..

planu rozwoju zawodowego.

Prezentacja Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty 2021 Przykładowe zapisy w planie rozwoju stażysty Anna KiełbPlan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Radków.do 20.IX.2019 r. Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez dyrektora.. 1; Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień nauczyciela dyplomowanego powinien zapoznać się z par 8.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględniające efekty jego realizacji dla nauczyciela i szkoły.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Przygotowanie opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.. Sprawozdanie z planu rozwojuPierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywania stażu było określenie jasnych i czytelnych zasad współpracy z opiekunem stażu, panią magister Agnieszką Mrózek, a następnie opracowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty, który został przedłożony do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.wymagania wobec nauczyciela stażysty niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego..

[Plan rozwoju zawodowego] 1.

zaświadczeń, scenariuszy itp.Dyrektor szkoły powinien ustalić ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w ciągu 21 dni, licząc od dnia złożenia sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Zgodnie z przepisami miał on trwać 1 rok i 9 miesięcy i zakończyć się 07.06.2020 roku.. składam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w roku szkolnym 2020/2021.. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r. Cel główny: Uzyskanie awansu stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Autorką publikacji jest: mgr Anna Kryczka-Wysokińska Zespół Szkół Specjalnych im.. Szukaj.Sporządzenie sprawozdania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - z pomocą opiekuna stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.. Poznanie zasad organizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020.W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.. 2017 Sprawozdanie z realizacji stażu.. 3.Plan rozwoju zawodowego mgr Karoliny Kaweckiej nauczyciela stażysty w Szkole Podstawowej w Chwalibożycach ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego Realizowany od 1 września 2019 roku do 31 maja 2020 roku Opiekun stażu: X Pobierz cały dokument.. Cele planu ujęto w sposób wskazujący na kierunek rozwoju zawodowego nauczyciela, zgodnie z istotą awansu zawodowego.. Dokumentowanie wszelkich aktywności.. Staż pod opieką Michaliny rozpoczęłam w dniu 10.09.2018 roku.. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.z planu rozwoju osobistego i pisemnego kontraktu.. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.. W ust 1 są jego powinności w okresie stażu.. Forma Planu: Podstawa prawnaDo wniosku muszą załączyć plan rozwoju zawodowego (§3 ust.. M. Konopnickiej w Łukowie.. Pracę w charakterze nauczyciela logopedy w … rozpoczęłam 10.09.2018 roku.. Przygotowanie projektu sprawozdania - opis realizacji sporządzonego planu rozwoju - poprawne sprawozdanie zSprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela kontraktowego.. FORMY REALIZACJI - Rozmowa dotyczące przebiegu stażu.. 2 pkt 1) Zadania i cele do realizacji Formy/metody realizacji Dowody realizacji/dokumentacja Osoby wspierające Termin 1.. Został on opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z 23 sierpnia 2019 r. zmieniające .Plany rozwoju zawodowego opublikowane w portalu Edux.pl .. 1.Plan działania: Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust.. Plan rozwoju zawodowego opracowała: Karolina Kawecka - Czytelniczka .Opublikowano 15 września 2020 przez slawekg.. Nie ma gotowego wzoru planu opracowanego przez MEN, są jednak konkretne wytyczne i warunki, które musisz spełnić: "§ 6.. Analiza przepisów prawa określających zasady organizacji pracy szkoły.. Dane osobowe Nauczyciel stażysta: Tomasz Gałęziewski Opiekun stażu: mgr Urszula Mrówka Nazwa i adres placówki: Szkoła podstawowa w Mszadli, Mszadla 98, 96-127 Lipce ReymontowskieOpracowywanie planów miesięcznych z wykorzystaniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz w oparciu o program wychowawczy "Od przedszkolaka do pierwszaka" Cały okres stażu Prawidłowo opracowane plany pracy..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt