Wypisz cechy gospodarki japońskiej

Pobierz

Największe gałęzie przemysłu to przemysł motoryzacyjny, elektroniczny, maszynowy, farmaceutyczny, stalowy i chemiczny.. Japonia jest trzecią światową potęgą gospodarczą (po USA i Chinach), biorąc pod uwagę wielkość produktu krajowego brutto.Nowoczesny przemysł w Japonii jest w dużej mierze zależny od importu brakujących zasobów.. Japonia - symbol nowoczesnej gospodarki określam wyspiarskie położenie Japonii na mapie świata i charakteryzuję ukształtowanie powierzchni wykazuję związek między budową geologiczną a występowaniem wulkanów, trzęsień ziemi i tsunami opisuję ekstremalne zjawiska klimatyczne i ich skutkiw Japonii analizuje źródła gospodarczego rozwoju Japonii charakteryzuje cechy nowoczesnej gospodarki Japonii oraz rodzaje produkcji przemysłowej uzasadnia, że gospodarka Japonii należy do najnowocześniejszych na świecie przedstawia problemy demograficzne i społeczne hin z uwzględnieniem przyrostu naturalnego na podstawie8 Zaznacz cechy japońskiej gospodarki.. cyrkulacja monsunowa, trzęsienia ziemi, tajfuny, pustynie, prawie 4 tysiące wysp, lodowce.. Praca Niektórzy Japończycy pracują w bardzo dużych firmach, nierzadko znanych na całym świecie.. Każdy kawałek miejsca jest cenny i wykorzystywany pod uprawę.Zad2.. Region ten, leżący na przecięciu licznych szlaków komunikacyjnych, na styku trzech kontynentów Starego Świata, posiadający wielkie zasoby surowców energetycznych .Proszę zapoznać się z dyskusji i odpowiedzi na pytania Wymień najważniejsze cechy środowiska Japonii i gospodarki poniżej..

Wymień cechy gospodarki Japonii (cechy rolnictwa, przemysł) 3.

Wszystko biotic i abiotic czynniki łącznie tworzą środowisko.. Największy udział w wytwarzaniu PKB mają usługi i przemysł.. C. Postfordowska faza kapitalizmu i neoliberalna doktryna ekonomiczna4.. Mimo to Japonia ma dobrze rozwiniętą branżę metalurgiczną, maszynową, stoczniową i motoryzacyjną, energetyczną, chemiczną, spożywczą i lekką.Co ciekawe, gospodarka Japonii w bardzo dużym stopniu oparta jest na przemyśle, a wszelkie surowce muszą być do kraju importowane.. • wymienić charakterystyczne elementy środowiska przyrodniczego Japonii wpływające na specyfikę tego kraju.. • przedstawić historyczne uwarunkowania współczesnej sytuacji polityczno-gospodarczej Chin.. Krainy geograficzne Japonii : -Teshio (góry) - Kitakami (góry) - Alpy Japońskie (góry) 2.. Waga przemysłu włókienniczego w gospodarce narodowej kraju w ciągu ostatnich dziesięcioleci relatywnie zmalała, choć Japonia pozostaje nadal znaczącym eksporterem wyrobów włókienniczych.. (PODRĘCZNIK PULS ZIEMII 2 STRONA 117) Zad2 Wymień czynniki gospodarcze i społeczno- kulturowe które wpłynęły na rozwój gospodarczy Japonii (PODRĘCZNIK PULS ZIEMII 2 STRONA 117) Zad 3 Podaj cechy japońskiej gospodarki (PODRĘCZNIK PULS ZIEMII 2 STRONA 117) Zad 4 Podaj dwa .Przydatność 75% Praca i nauka w Japonii..

Wysoki poziom inwestycji;Siłą japońskiej gospodarki są wysokiej jakości wysoko przetworzone produkty przemysłowe.

— ok. 8% (1993 — 7,7%), w 2007 — 4,8%; wysoka dynamika gospodarki jest związana z napływem kapitału zagranicznego (najwięcej z Japonii, Singapuru, Hongkongu, USA), rozbudową .Podaj 10., Podaj 3 przykłady konfliktów zbrojnych na Bliskim Wschodzie., Przedstaw główne kontrasty społeczne, etniczne, religijne w Indiach., Co spowodowało problemy demograficzne w Chinach i jakie były skutki?, Wymień 5 przyrodniczych barier, które utrudniają rozwój gospodarki Japonii.Wymień rekordy azjatyckie, Wymień największe łańcuchy górskie Azji, Azja jest kontynentem nizinno-wyżynnym czy wyżynno-górskim?, Na jakich płytach litosfery leży Azja?, Wymień pięć głównych stref klimatycznych, w obrębie których leży Azja, Jakie kataklizmy występują na obszarze Japonii i dlaczego?, Na czym polega kultura ryżu?, Wymień 4 czynniki, które przyczyniły się .Spośród podanych niżej cech wypisz te, które dotyczą Japonii.. Wymień główne rośliny uprawne w Chinach.. Dotyczy to także surowców energetycznych niezbędnych dla zapewnienia funkcjonowania kraju opartego na elektronice.W Tokio, stolicy Japonii i jej największym mieście, mieszka 12 milionów osób..

W Japonii przez długi czas utrzymywała się deflacja, a od kilku lat panuje ...Przykładowe cechy nowoczesnej gospodarki Japonii: 1.

Gospodarka oparta na eksporcie surowców mineralnych.. Bardzo wydajne rolnictwo.. około 160 wulkanów, gorące źródła, dużo jezior, obfite opady śniegu, brak rzek, aktywna strefa sejsmiczna.. Wyjaśnić przyczyny i • scharakteryzować wybrane elementy środowiska przyrodniczego Japonii.Japonii.. Na czym polega system kastowy w Indiach.. Ogromną rolę odgrywa handel zagraniczny.. Wymień trzy państwa, które należą do państw Bliskiego Wschodu.. Duże zasoby wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej; 4.. 43.z przemian gospodarczych w Chinach.. Fukuoka, Kobe, Kioto, Osaka, Sapporo i Jokohama mają ponad milion mieszkańców każde.. Wymień czynniki gospodarcze i społeczno- kulturowe które wpłynęły na rozwój gospodarczy Japonii (PODRĘCZNIK PULS ZIEMII 2 STRONA 117) Zad 3. Podaj cechy japońskiej gospodarki (PODRĘCZNIK PULS ZIEMII 2 STRONA 117) Zad 4. Podaj dwa przykłady wpływu hinduizmu na życie i działalność mieszkańców Indii (PODRĘCZNIK PULS ZIEMII 2 STRONA 123) Zad 5.Organizacje gospodarcze APEC, WTO, BRICS, G20 i inne Dane statystyczne PKB (nominalny) 16,64 bln $ (2021) PKB (ważony PSN) 27,307 bln $ (2019) PKB per capita: 10009 $ (2019) Wzrost PKB 9,1% (2019) Struktura PKB rolnictwo: 7,9% przemysł: 40,5% usługi: 51,6% (2017) Inflacja: 3,0% (2020) Wymiana handlowa Eksport: 2,5 bln $ (2019) Główni partnerzyMa potencjał, aby sprostać wyzwaniom środowiska, a także gospodarki..

Naturalnie, w Japonii jest także bardzo dużo mniejszych firm.-Wymień takie dwie cechy gospodarki Japonii wymienione w tekście, które świadczą nowoczesnym rozwoju Japonii w tamtym okresie.

Pracownicy takich firm spędzają w biurze bardzo dużo czasu i często pracują z dala od domu.. Tylko ok. 14% ziemi w Japonii nadaje się pod uprawę.. B. Pierwsza pod względem wielkości PKB gospodarka świata.. Wymień trzy problemy demograficzne Indii.. Czteroznakowy kod zapisany przy każdym zadaniu wskazuje na jego pochodzenie: S/N - "stara"/"nowa" formuła; P/R - poziom podstawowy/rozszerzony; np. 08 - rok 2008.. Bliski Wschód to państwa Azji Południowo‑Zachodniej, a niekiedy też Afryki Północno‑Wschodniej.. Poza kontynentem europejskim gospodarka ta występowała w Japonii, Brazylii, Argentynie.. Cechy gospodarki w Indiach : - dominującym działem gospodarki (zatrudniającym 60% Hindusów) jest zacofane i mało wydajne rolnictwo - powierzchnia gospodarstw rolnych rzadko przekracza hektar - hodowla bydła - uprawa prosa, sorga, ryżu - eksport herbaty - bogate złoża surowców mineralnych .1.. Pytania bez odpowiedzi wkrótce otrzymać przegląd i omówienie innych użytkowników.. Gospodarstwa są małe, mają przeciętnie 1,4 ha.. Wyjaśnić cele, zasady oraz dokonać oceny polityki jednego dziecka.. Wysoki odsetek zatrudnionych w usługach.. Wymień trzy główne przyczyny rozwoju gospodarczego Japonii.. 7.Rolnictwo.. Zbiór zadań maturalnych w formie arkuszy, możesz pobrać .Tajlandia jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów Azji Południowo-Wschodniej; w latach 1985-95 produkt krajowy brutto wzrastał średnio o 9,8% rocznie (1988 — 13%), na początku lat 90.. Wysoka wydajność; 2.. Wymień trzy problemy demograficzne Chin.wykazuje związek między budową geologiczną a występowaniem wulkanów, trzęsień ziemi i tsunami w Japonii • analizuje źródła gospodarczego rozwoju Japonii • charakteryzuje cechy nowoczesnej gospodarki Japonii oraz rodzaje produkcji przemysłowej • uzasadnia, że gospodarka Japonii należy do najnowocześniejszych na świecie •Bliski Wschód - gospodarka, cechy kulturowe, konflikty zbrojne.. Stosowanie energooszczędnych technologii; 3.. 9 Podkreśl właściwe uzupełnienia zdań.. Wyjaśnić znaczenie przemysłu nowoczesnych technologii w rozwoju gospodarczym Indii.. a) Grunty orne w Japonii zajmują dużą / małą powierzchnię.1.. Wszystkie organizmy żywe, takie jak zwierzęta, ludzie, rośliny, ptaki, owady i wszystkie inne organizmy jednokomórkowe i wielokomórkowe są elementami biotycznymi.Gospodarka rynkowa - cechy - To: - Dominacja własności prywatnej - Alokacja poprzez rynek- poprzez popyt i podaż - Rynek tworzy ceny w zależności od popytu i podaży, - Samodzielność podmiotów gospodarczych - Ograniczona rola państwa (mała interwencja państwa) - Konkurencja.Zad1 Podaj dwa przykłady cech środowiska naturalnego japonii które utrudniaja działalność człowieka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt