Opis klasy 4 przez wychowawcę

Pobierz

Wynik głosowania: .. Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam.Ocena zachowania uczniów ( ogólny opis klasy, nazwiska uczniów o szczególnie pozytywnym i społecznie nieakceptowalnym zachowaniu) Działania podjęte przez wychowawcę wobec uczniów sprawiających kłopoty wychowawcze Przedsięwzięcia podjęte na rzecz realizacji planu wychowawczego klasy: Rodzaj działania Cel działania EfektyObraz klasy jako grupy społecznej, jest kształtowany zarówno pod wpływem odpowiednich zabiegów wychowawczych jak i innych, istotnych czynników, które warunkują przebieg procesów niezależnych wychowawczo; w wyniku działania tych procesów, dochodzi do utrwalenia się określonych właściwości zespołowych.Po zapoznaniu komisji z odwołaniem, przedstawieni przez wychowawcę klasy argumentacji oceny i wypowiedziach wszystkich członków komisji przystąpiono do głosowania.. Nie ma między nimi żadnych .W pierwszym roku współpracy wychowawców klasy IV i V podejmowane były następujące czynności wychowawcze: 1.. Zachęcaj do samodzielnego rozwiązywania problemów.. Jest grono uczniów na których pomoc zawsze można liczyć np. Marysia a, Natalka, Wiktoria czy Emilka.. Opis podjętych działań wobec występujących problemów wychowawczych w klasie.. Klasa I a Klasa I a jest zespołem koleżeńskim, zgranym, z przewagą energicznych, żywiołowych chłopców, którzy dominują w klasie..

Działania podjęte przez wychowawcę 7.

Charakterystyka kl. I a Klasa I a liczy 14 uczniów, w tym 6 dziewczynek i 8 chłopców.. Przez 5 minut opracowują plan:Zachowanie Michała nie budzi żadnych zastrzeżeń jest uczciwy, prawdomówny, lubiany przez grono rówieśników i nauczycieli.. Tworzymy zgraną, zaradną rodzinę klasową.. Współpraca z rodzicami a) liczba zebrań z rodzicami .. Zespól klasowy jest zróżnicowany pod względem emocjonalnym, intelektualnym oraz aktywnością i motywacją do nauki.. Mimo, iż czasami zdarza mu się "zapomnieć", upomniany przez wychowawcę natychmiast się reflektuje i poprawia swoje zachowanie.. Ma w sobie dużo samodyscypliny- sumienie nadrabia zaległości.. Klasa w po-czątkowej fazie może włożyć wiele energii we włączenie kogoś takiego w swo-ją pracę, poznanie go, przekonanie do wypracowywanych norm.. Klasa III liczy 10 uczniów.. Bardzo łatwo jest powiedzieć: "To najgorsza klasa w szkole - z nich nic nie będzie , praca z nimi to strata czasu".. Z naszych .Jakkolwiek administrowanie należy do funkcji pomocniczych, musi ono być traktowane jako nieodzowny element całokształtu działalności wychowawcy klasy.. Na tak dobre wyniki ma oczywiście wpływ dobra frekwencja, która wyniosła 94,9%.Klasa IIb.. Zapowiadam wycieczkę nad morze, na Mazury, w góry.. Lekcje wychowawcze - zajęcia nt. "O stresie i mechanizmach obronnych oraz o mechanizmach doping", "Poznawcze sposoby radzenia sobie" - prowadzone przez wychowawcę, psychologa.4..

Charakterystyka klasy 2.

Okazuj dziecku życzliwe zainteresowanie jego nauką.Ponadto, w 4 kategoriach uzyskał On po 0 punktów- "Stosunek do nauki i frekwencja", "Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią", "Dbałość o piękno mowy ojczystej i wygląd zewnętrzny", "Wywiązywanie się z obowiązków ucznia".. Tak naznaczone dzieci nie osiągną sukcesu, nawet najmniejszego - choćby uzyskania promocji do następnej klasy.prowadzone przez wychowawcę, psychologa.. Podstawą do planowania działań wychowawczych są przede wszystkim: potrzeby wychowanków oraz diagnoza sytuacji wychowawczej klasy.. Dokument: docx (16.2 KB) Pobierz plik *.docx.. Wymienia się cztery zadania o charakterze administracyjnym: - prowadzenie dziennika lekcyjnego i arkuszy ocen, - wypisywanie świadectw szkolnych,4.. Imprezy klasowe 8.. Jeśli outsider nie odpowiada na te wysiłki, klasa rezygnuje, ogranicza kontakty z outside-rem, przestaje na niego liczyć.szkolny: klasa: wychowawca: 1.. Uczniowie klasy VI osiągnęli w tym semestrze bardzo dobre wyniki w nauce, gdyż średnia ocen wynosi 4,0.. Warsztaty dotyczące organizacji czasu pracy, planowania czasu, uczenia się - w klasach 4.. ( mocne i słabe strony, sukcesy) Klasa III "b" liczy 16 uczniów 8-dziewczynek i 8 chłopców.. Klasa IIb liczy 21 uczniów w tym 11 dziewczynek i 10 chłopców..

To są osoby, które trzymają trzon klasy.

Przygotowaliśmy wspólnie z kolegami z klasy IIa uroczysty apel o charakterze patriotycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości.Podgląd treści.. Dzieci w większości są zdyscyplinowane na zajęciach i aktywne.Klasa 6 jako całość jest dość zżyta ze sobą co bardzo było widać w czasie zorganizowanej wycieczki do Warszawy.. 6Mam 20 uczniów w klasie, 20 indywidualności, 20 pomysłów na świat i 20 różnych zdań… Okiem wychowawcy kilka słów o klasie 6d | Gazeta Lubuska Podejmowane przez wychowawcę działania w celu wyeliminowania nieobecności: .. Charakterystyka klasy (ogólna informacja, występujące problemy wychowawcze, działania podjęte w celu ich wyeliminowania, współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami, formy pomocy materialnej przyznawanej uczniom, zaangażowanie uczniów w życie szkoły .Opinie o uczniu w portalu Edux.pl.. Klasa niekiedy rozbrykana ale na lekcjach pracowita i zdyscyplinowana.. często opuszczał pojedyncze lekcje, ma 16 nieusprawiedliwionych godzin i 6 spóźnień w ocenianym semestrze.Save Save Charakterystyka Klasy For Later.. Dziewczynki zaś są bardzo miłe, sympatyczne, kulturalne, zawsze służą pomocą i dobrą radą.Z DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ w I semestrze.. Pomimo, że dzieci są z trzech różnych miejscowości i różnych przedszkoli bardzo szybko się z sobą zżyły i zintegrowały..

Wnioski do pracy z uczniem klasy IV - dla rodziców i wychowawców.

Były bardzo odpowiedzialne za siebie i pomocne.. Chętnie angażuje się w życie klasy.Spotykaliśmy się nie tylko na zebraniach i wywiadówkach, ale także na uroczystościach szkolnych i klasowych.1 OPIS I ANALIZA PRZYPADKU ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU WYCHOWAWCZEGO Przypadek l Dotyczy: Odrzucenia uczennicy przez klasę szkolną l. Identyfikacja problemu.. Uczęszczają oni na prowadzone przez wychowawcę zajęcia wyrównawcze.. Sprawozdanie z pracy dydaktyczno - wychowawczej - w klasie III-.. Uczniowie są mili, zabawni, weseli i koleżeńscy, chętnie sobie pomagają.. Krótka charakterystyka wykonywanego zadania: .II wersja: Podział klasy na 4-5 grup.. Konkursy, w których klasa brała udział, zdobyte miejsca .Lp.. Możetobyć indywidualny rysunek każdego członka grupy, bądź praca zbiorowa.. Wychowawca doskonali własny warsztat pracy poprzez czytelnictwo prasy fachowej i książek na temat, konsultacje z innymi nauczycielami, uczestniczenie w zajęciach warsztatowych i kursach.. Nazwisko i imię klasa Uwagi 1.. Opracowano plany pracy wychowawczej w klasach IV i V, zweryfikowano kryteria oceniania PSO I WSO w związku z nową podstawą programową.SPRAWOZDANIE WYCHOWAWCY KLASY IV-VI .Wychowawca:Marta Klich.. Realizacja planu wychowawczego .. Informacje wychowawców klas na radę podsumowującą 2 6.. Opublikowany 2018-07-24 12:55:46. a) opis problemu - b) sposób rozwiązywania występujących problemów - samodzielnie przez wychowawcę - - z udziałem instytucji zewnętrznych (PPP, kurator, sąd, policja itp.)Są zaszufladkowane i postrzegane przez otoczenie i siebie samych jako "ci źli".. Na podstawie Programu Wychowawczego szkoły wychowawcy klas /z udziałem uczniów i rodziców/ planują zadania wychowawcze dla klasy na dany rok szkolny.. W klasie są uczniowie posiadające orzeczenia z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej.Charakterystyka Klasy Gimnazjum nr 10 w Lublinie - Klasa 1 Głównymi źródłem wiedzy o klasie była obserwacja podczas lekcji oraz przerw między zajęciami, połączona z dyskusją z drugim praktykantem w celu porównania spostrzeżeń i wniosków.. Szkoła uważana jest za specyficzne środowisko społeczne.Pozostaje na uboczu, jest odrzucany lub izolowany przez klasę.. Współpraca.. Chwal dziecko za postępy, a nie za oceny.. Nauczyciel wychowawca rozwija aktywną współpracę z rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Lesznie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt