Karta charakterystyki produktu orlen oil

Pobierz

Najwyższą jakość produktów potwierdzają aprobaty producentów: Mercedes-Benz, Volkswagen, Volvo, BMW, Siemens.KARTA CHARAKTERYSTYKI wg rozp.. Adres: 31-323 Kraków, ul. Opolska 114 Telefon/Faks: +48 12 66 555 00 / +48 12 66 555 01 Informacje w sprawach dotyczących jakości: telefon +48 13 43 84 415 E-Mail: [email protected]KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem REACH 1907/2006 z późniejszymi zmianami ORLEN OIL SUPEROL CC 30, ORLEN OIL SUPEROL CC 40 Data sporządzenia: 28.05.2007 Aktualizacja: 24.06.2012 wersja 3 Strona 1 z 10 SEKCJA 1.Karta DKV/ORLEN zapewni Ci kompleksową obsługę.. Charakteryzuje się ona niską zawartością siarki i węglowodorów aromatycznych.Karta Charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (UE) nr 453/2010 LO 471 Data wydania: 27.10.2005r Aktualizacja: 24.04.2017r Wyd.. Pilarol VG 140 - karta charakterystyki (polski)ORLEN OIL Diesel (2) HPDO 20W-50 - karta charakterystyki (polski) 0.15 MB pobierz: ORLEN OIL Lokomotiv Extra CF SAE 40 - karta charakterystyki (polski) 0.13 MB pobierz: ORLEN OIL Lokomotiv Premium CD SAE 30, SAE 40 - karta charakterystyki (polski) 0.12 MB pobierz: ORLEN OIL Lubro 20W-50 - karta charakterystyki (polski) 0.14 MB pobierzKARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE1907/2006 (REACH) oraz 2015/830/WE ORLEN OIL Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk Data sporządzenia: 04.03.2020 r. Aktualizacja: - Wersja: 1.0/PL str. 1 z 10 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu1.3..

Konhydr T -karta charakterystyki (polski) 0.13 MB.

Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: Adres: ORLEN OIL Sp.. Adres: ul. Opolska 100, 31-323 Kraków, Polska Telefon/fax: +48 12 66 555 00 / +48 12 66 555 01 Informacje w sprawach dotyczących jakości: +48 13 43 84 415 Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: [email .Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego, MSDS (skrótowiec od ang. material safety data sheet), SDS (ang. safety data sheet) - dokument zawierający opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna (dawniej preparat), a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat.KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU wg Rozporz ądzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007r (Dz. U. zm Płyn hamulcowy DOT-5.1 Data sporządzenia: 31.10.2008 Aktualizacja: 30.05.2017 Wersja: 3.0 CLP Strona 5 z 10 Nie należy dopuścić do przedostania się dużych ilości produktu do wód gruntowych, kanalizacji,ścieków lub gleby.KARTA CHARAKTERYSTYKI wg rozp.. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: PLATINUM AGRO NOVO 15W -40 1.2.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSI ĘBIORSTWA 1.1.. Aktualizacja: 22.12.2016 Wersja: 3.0 CLP Strona 1 z 9 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.Spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej PKN ORLEN, zajmująca się produkcją i dystrybucją środków smarnych dla motoryzacji oraz przemysłu, płynów eksploatacyjnych i kosmetyków..

Identyfikator produktu0.12 MB.

IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa Benzyna bazowa Nazwa WE GAZOLINA Nr indeksowy 649-378-00-4 Numer rejestracji 01--0039 Numer WE 289-220-8 Numer CAS 86290-81-5 1.2.KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) z późn.. INFORMACJE .PN-EN ISO 3405. zm. ORLEN OIL Płyn do dezynfekcji rąk Data sporządzenia: 04.03.2020 r. Aktualizacja: 18.03.2021 r. Wersja: 2.0/PL str. 1 z 10 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktuKARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn.. pobierz.. (2) Gdy olej napędowy zawiera więcej niż 2 % (V/V) FAME, wymagane jest oznaczanie stabilności oksydacyjnej.. Adres ul. Armii Krajowej 19; 30-150 Kraków Telefon (012) 66 555 00 Fax .. KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU Author: A. Balcer Last modified by: Bogdan Longawa Created Date: 6/10/2003 11:18:00 AM Company: Petro-Oil Other titles: KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU .KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn.. Numer telefonu alarmowego: +48 13 43 84 415 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 7.00 do 15.00) SEKCJA 2.ORLEN OIL sp.. Benzyna surowa przeznaczona jest jako wsad do pirolizy lub w innych procesach przemysłu petrochemicznego oraz w procesach specyficznych (m.in. krakowanie, reforming, izomeryzacja, polimeryzacja)..

JAX 15 - Karta charakterystyki.

(1) Zaostrzone wymaganie PKN ORLEN S.A. .. Identyfikator produktuKARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Producent: ORLEN OIL Sp.. CHARAKTERYSTYKI.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWAKARTA.. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa Paliwo JET A-1 KEROSINE Jet A-1 Zawiera Frakcj ę naftow ą z destylacji zachowawczej 1.2.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA SPÓŁKI/ PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. z o.o. 31-323 Kraków, ul. Opolska 100Karta Charakterystyki oprócz zgodności z przepisami unijnymi musi być zgodna także z przepisami państwa na terenie którego substancja lub preparat jest wprowadzany do obrotu, co oznacza konieczność dostosowania niektórych jej parametrów np. limitów ekspozycji do obowiązujących na terenie poszczególnych krajów.Zastosowania odradzane: nie określono.. Kliknij tutaj żeby pobrać… Do grona zadowolonych naszych klientów należą zakłady produkcyjne, kopalnie, firmy transportowe, gospodarstwa rolne oraz indywidualni klienci z całej Polski.Domestos Professional Pine Fresh - Karta charakterystyki.. ORLEN OIL TRAFO EN - karta charakterystyki (polski) 0.15 MB..

JAX 34 - Karta charakterystyki.

Gold Drop płyn czyszcząco dezynfekujący - Karta charakterystyki.. zmianami ORLEN OIL TRAFO EN Data sporządzenia: 13.05.2009 Aktualizacja: 30.11.2020 Wersja: 5.0 Strona 1 z 10 SEKCJA 1.. (UE) REACH SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Ekodiesel Ultra B UFI: CS00-H01G-F00Q-S4XV Ekodiesel Ultra D,F UFI: PV00-00QV-S006-FGHX Olej napędowy arktyczny klasy 2 UFI: SH00-Y0Y9-J007-S46P EFECTA DIESEL B UFI: C800-F0W3-M00R .KARTA CHARAKTERYSTYKI Sekcja 1.. Kala AntyWirus - Karta charakterystyki.. pobierz.. IDENTYFIKACJA PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSI ĘBIORSTWA 1.1.. W wysokich temperaturach moŜe następować rozkład termiczny substancji będących składnikami produktu; charakterystyka powstałych produktów będzie zaleŜała od warunków rozkładu.. Kostenlose Lieferung möglichKARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn.. (4) Nie normalizuje się, wartość podawać w atestach.Wapń korzystnie wpływa na odczyn gleby oraz poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1.. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz ZASTOSOWANIA ODRADZANEDobierz olej Orlen Oil … Karta Charakterystyki (MSDS) produktu jest ważnym dokumentem każdego jakościowego środka chemicznego w obrocie handlowym.. Umożliwia ona kierowcom bezgotówkowy zakup najwyższej jakości paliw, towarów i usług na 2800 stacji Grupy ORLEN oraz w ponad 100 tysiącach punktów honorujących karty DKV w 42 krajach w całej Europie.. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSI ĘBIORSTWA 1.1.. • zawartość azotu jako suma azotu amonowego i azotanowego: 27,0 +/-0,8%, • zawartość granulek o wymiarach 1 mm - 5 mm .1.1.. 215, poz.1588) Data aktualizacji karty charakterystyki : 07.10.08 Data sporz ądzenia poprzedniej wersji : 28.05.07 1.. Kala AntyWirus - Potwierdzenie badania dermatologicznego.Benzyna surowa.. Przejrzyste fakturowanie, możliwość ustalania limitów i rozliczania opłat .KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 453/2010 ASFALTY DROGOWE 20/30, 35/50, 50/70, 70/100, 100/150, Bitrex 20/30, Bitrex 35/50, Bitrex 50/70 Data sporządzenia: 04.12.2010 Aktualizacja: 11.03.2015 Wersja: 1.2 CLP Strona 1 z 9 SEKCJA 1.. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Dostawca: ORLEN OIL Sp.. (3) FAME powinny spełniać wymagania PN-EN 14214. nr 4 ===== Nazwa produktu: OLEJ DO PIŁ EKO Strona 4 z 9 Na powierzchni wody: W przypadku niewielkich wycieków do wód zamkni ętych, opanowa ć produkt za pomoc ą barierZastosowania odradzane: brak 1.3.. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Olej silnikowy do smarowania silników Diesla.. Bardzo wysoką jakość nawozu potwierdza certyfikat najwyższej jakości Q nadany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.. zmianami ORLEN OIL Lux 10 Data sporządzenia: 22.03.2006 Aktualizacja: 20.03.2019 Wersja: 3.0 CLP Strona 1 z 8 SEKCJA 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt